BẠN ĐANG TRUY CẬP : QUẢN TRỊ CÔNG TY
  TRANG CHỦ
  GIỚI THIỆU
  ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT
  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  VĂN BẢN PHÁP LÝ
  PHÁP LUẬT KINH DOANH
▪ Quản trị công ty
▪ Thành lập công ty
▪ Thủ tục đầu tư
▪ Giải quyết tranh chấp
  SỞ HỮU TRÍ TUỆ
  TIÊU ĐIỂM
  LIÊN HỆ - GÓP Ý
  Hình ảnh
QUẢN TRỊ CÔNG TY
Điều kiện để trở thành công ty đại chúng
ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Là công ty cổ phần có một trong 3 điều kiện sau đây:
·               Đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng.
·               Có cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán
·               Có cổ phiếu được ít nhất 100 nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên.
Thế nào là chào bán cổ phiếu ra công chúng? Vì cổ phiếu là một loại chứng khoán nên có thể hiểu chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua khái niệm chào bán chứng khoán ra công chúng.
Chào bán chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán theo một trong các phương thức sau đây:
-         Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả Internet.
-         Chào bán chứng khoán cho 100 nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
-         Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định
Thế nào là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp?
Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán.
CÁC BƯỚC ĐỂ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
Bước 1: Gửi hồ sơ lên Uỷ ban chứng khoán nhà nước để được công nhận là công ty đại chúng. Hồ sơ bao gồm:
  1. Điều lệ công ty
  2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
  3. Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông
  4. Báo cáo tài chính năm gần nhất
Bước 2: Uỷ ban chứng khoán nhà nước công nhận. Việc công nhận được thể hiện qua việc công bố thông tin trên phương tiện thông tin của UBCKNN.
Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBCKNN có trách nhiệm công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên các phương tiện thông tin của UBCKNN.
HỆ QUẢ PHÁP LÝ KHI TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
  1. Có các quyền và nghĩa vụ như các công ty cổ phần thông thường theo luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan
 
  1. Ngoài ra còn phải thực hiện thêm một số nghĩa vụ
  1. Công bố thông tin theo quy định tại Điều 101 Luật chứng khoán
Điều 101. Công bố thông tin của công ty đại chúng
1. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày có báo cáo tài chính năm được kiểm toán, công ty đại chúng phải công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính năm theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 16 của Luật Chứng khoán
2. Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn hai mươi bốn giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:
a) Tài khoản của công ty tại ngân hàng bị phong toả hoặc tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong toả;
b) Tạm ngừng kinh doanh;
c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động;
d) Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 104 của Luật doanh nghiệp;
đ) Quyết định của Hội đồng quản trị về việc mua lại cổ phiếu của công ty mình hoặc bán lại số cổ phiếu đã mua; về ngày thực hiện quyền mua cổ phiếu của người sở hữu trái phiếu kèm theo quyền mua cổ phiếu hoặc ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu và các quyết định liên quan đến việc chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật doanh nghiệp;
e) Có quyết định khởi tố đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của công ty; có bản án, quyết định của Toà án liên quan đến hoạt động của công ty; có kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật về thuế.
3. Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn bảy mươi hai giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:
a) Quyết định vay hoặc phát hành trái phiếu có giá trị từ ba mươi phần trăm vốn thực có trở lên;
b) Quyết định của Hội đồng quản trị về chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty; quyết định thay đổi phương pháp kế toán áp dụng;
c) Công ty nhận được thông báo của Toà án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp.
4. Công ty đại chúng phải công bố thông tin theo yêu cầu của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:
a) Có thông tin liên quan đến công ty đại chúng ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư;
b) Có thông tin liên quan đến công ty đại chúng ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó.
 
  1. Tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty theo quy định tại Điều 28 Luật chứng khoán
Điều 28. Nguyên tắc quản trị công ty
1. Công ty đại chúng phải tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp về quản trị công ty.
2. Bộ Tài chính quy định cụ thể về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán. (Quyết định 12-2007-QĐ-BTC)
  1. Thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy định tại Điều 52 và 53 Luật chứng khoán
Điều 52. Đăng ký chứng khoán 
1. Chứng khoán của công ty đại chúng phải được đăng ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.
2. Chứng khoán của tổ chức phát hành khác uỷ quyền cho Trung tâm lưu ký chứng khoán làm đại lý chuyển nhượng được đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.
3. Công ty đại chúng, tổ chức phát hành theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thực hiện đăng ký loại chứng khoán và thông tin về người sở hữu chứng khoán với Trung tâm lưu ký chứng khoán.
Điều 53. Lưu ký chứng khoán
1. Chứng khoán của công ty đại chúng phải được lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán trước khi thực hiện giao dịch.
2. Chứng khoán lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán dưới hình thức lưu ký tổng hợp. Người sở hữu chứng khoán là người đồng sở hữu chứng khoán lưu ký tổng hợp theo tỷ lệ chứng khoán được lưu ký.
3. Trung tâm lưu ký chứng khoán được nhận lưu ký riêng biệt đối với chứng khoán ghi danh và các tài sản khác theo yêu cầu của người sở hữu.
 
 
Vnjurist
 
Trở lại trang trước Gửi cho bạn bè Bookmark & Share In trang này Số lần xem: 3850
 

Gửi cho bạn bè

Email người gửi
Email người nhận
Tiêu đề
Nội dung

  Tin bài liên quan:
Những giao dịch phải được Hội đồng quản trị chấp thuận
(Căn cứ Điều 120 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, trường hợp công ty cổ phần thực hiện giao dịch với những cá nhân, tổ chức sau đây cần phải được sự chấp thuận trước của Hội đồng quản trị )
Nghị quyết 71 và ảnh hưởng đối với luật doanh nghiệp 2005
(Áp dụng nguyên tắc bình đẳng giữa các doanh nghiệp, khi doanh nghiệp liên doanh có quyền áp dụng Nghị quyết 71 và Báo cáo của Ban công tác thì không có lý do gì để hạn chế các doanh nghiệp khác áp dụng. Luật doanh nghiệp đã nhượng bộ ...)
Kinh doanh dịch vụ đòi nợ - ranh giới mong manh
(Vào những ngày đầu tháng tư vừa qua Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản và giam giữ người trái pháp luật được thực hiện bởi công ty thu hồi nợ Phương Đông. )
Nguyên tắc bầu dồn phiếu
(Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết; Mỗi cổ phần ưu đãi biểu quyết có X phiếu biểu quyết (X>1). )

  Yêu cầu tư vấn
Họ tên:
Email:
Tiêu đề:

  Hỗ trợ trực tuyến
Chat với DVD
Jurist 1
Chat với BNT
Jurist 2
  Mới cập nhật
Vì sao thuế thu nhập doanh nghiệp vẫn cao?
Bài học về xây dựng chính sách việc làm ở Hàn Quốc
Cơ quan bảo vệ nhân quyền quốc gia ở Australia
Quá trình ban hành và hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền của Liên bang Nga
Trộm cắp mã nguồn: Lỗi từ sự bất cẩn
Mua bán ngân hàng: Đang thiếu khung pháp lý
Xử tranh chấp hợp đồng bảo hiểm: Nhiều rắc rối
Chất lượng đào tạo cử nhân luật và quy định giảng viên luật không được làm luật sư
Cần giảm rủi ro pháp lý cho người kinh doanh
Nợ tiền mua phim, bị kiện
  Quảng cáo
Bản quyền © 2007 - 2013 thuộc về VNJURIST CORPORATION
Địa chỉ: Số 8A - B11 - Khu Đô Thị Đầm Trấu - P.Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - Hà nội
Điện thoại: 090.222.5718 - 090.439.5311 ***  - Email: dvd@vnjurist.com - bnt@vnjurist.com
Ghi rõ nguồn " www.vnjurist.com" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Thiết kế bởi VNT Tech., JSC.Chịu trách nhiệm nội dung: DVD & BNT.